Tijd voor andere tijden

Als gevolg van het onderhoud in het Sonse bos (’t Harde Ven) en de drastische manier waarop dat is gebeurd, is een petitie gestart. Meer dan 500 mensen uit Son en Breugel (op dit moment) hebben deze petitie ondertekend. Ook is er een contra-expertise opgesteld door 2 vooraanstaande bosecologen op kosten van de initiatiefnemer van de petitie: De bossen van Son en Breugel - Een bezinning op het beheer. Hierin wordt de huidige manier van beheer vergeleken met natuurvolgend beheer. Bij natuurvolgend beheer worden bossen niet door mensen maar door natuurlijke processen gevormd, zonder dat daar geld aan hoeft te worden verdiend.

Om deze contra-expertise onder de aandacht te brengen, hebben we met steun van Dorpsbelang en VOORU! opnieuw een motie ingediend om het geplande onderhoud op te schorten, en er nog eens rustig over te denken. Met inwoners van Son en Breugel. Het Sonse Bergen bos heeft geen haast.

Helaas heeft de motie het niet gehaald. De coalitiepartijen D’66, PvdA/Groenlinks, DorpsVisie en CDA hebben geen interesse in een mogelijk andere manier om met onze stadsbossen om te gaan. Een discussie hierover in de raad liep uit op het traditionele gekissebis, waarbij onderbouwde argumenten van de VVD, Dorpsbelang en VOORU! door de coalitie met verwijten werden beantwoord.

We leven in een tijd van verandering, onder meer hoe we met onze leefomgeving omgaan en hoe inwoners meer kunnen worden betrokken bij lokale besluitvorming. In de beleidsnota ‘Openbaar groen op orde’ is dat recent geregeld voor het openbare groen. Alleen, dat is voor het groen in de bebouwde kom. Die betrokkenheid, die inspraak is er niet geweest voor het groen buiten de bebouwde kom in onze gemeente.
Dat moet echt anders.

Vanaf 3 januari a.s. wordt het Sonse Bergen bos onder handen genomen.

Het is tijd voor andere tijden.