Schriftelijke vragen Voorlopig Ontwerp Dorpshuis

Onlangs hebben wij het Voorlopig Ontwerp Dorpshuis ontvangen. Het ontwerp zoals wij dit hebben gekregen, is er voornamelijk op gericht hoe het dorpshuis er uit komt te zien, hoe het gebouw kan worden ingericht en kan worden gebruikt. Er staat niets over de tot nu toe gecalculeerde kosten. De raad heeft al gekozen voor het ontwerp. En met de gebruikers is overlegd over de inrichting. Het is verder aan de raad om te oordelen of het project te realiseren is.Omdat het ons in dit vergevorderd stadium ontbreekt aan inzichten over, met name de financiƫle gevolgen van de herbestemming van het voormalig kerkgebouw, heeft de VVD-fractie enkele vragen aan het College gesteld.

1. Het dorpshuis is voor dit college een prestigeproject waarbij het kostenaspect een belangrijke rol speelt, zeker in deze tijd. Er moet dan ook een investerings- en exploitatie overzicht aanwezig zijn, zodat inzicht wordt verkregen in de jaarlijkse kosten voor de gemeente en de hoogte van de huur voor gebruikers.
Dit overzicht wensen wij per ommegaande te ontvangen.

2. In een tijd met een historisch nationaal begrotingstekort, zal dat consequenties hebben voor de gemeentelijke begroting die nu al "taakstellingen" kent. Wordt er overwogen om grote investeringen aan te houden, totdat er zicht is op de kadernota en de Begroting 2021-2024?

3. In het PvE 8.2.1. staat vermeld dat "het gebouw historische beperkingen heeft op het gebied van energieneutraliteit". De doelstellingen worden in "fase 2" gezamenlijk bepaald. Wat zijn de doelstellingen zoals die zijn afgesproken? Wat is het gestelde GPR ambitieniveau?

4. Alle aandacht is gericht op herbestemming van het voormalig kerkgebouw. Zijn er ook plannen voor een integrale aanpak van het centrum?