VVD-fractie tegen plan Schoollocatie Breugel

Op donderdag 19 december is er een raadsvergadering geweest, met o.a. als agendapunt "Schoollocatie Breugel". Hierbij onze inbreng, met als boodschap dat wij om financiële en praktische redenen tegen 2 scholen op de locatie Krommen Hoek zijn.

Voorzitter,
Laat ik beginnen met het tekstuele stuk van het voorstel. Eigenlijk geeft dit het niveau aan van het dossier. Gehaast, onzorgvuldig, niet accuraat en niet transparant.
Spellingsfouten, grammaticale fouten, een verkeerde nummering en vage uitdrukkingen.

Er staat bijvoorbeeld “een breed gedragen voorstel door de commissies BZ en GZ”. Dat is niet correct omdat de VVD en DB niet hebben ingestemd. Deze tekst wekt de indruk dat de raad in de volle breedte akkoord is en dat is zeker niet waar.

Ook spreekt het college over: "niet de goedkoopste oplossing". Geacht college, we hebben het over een bedrag van bijna 3 miljoen euro meer dan voor bouw in het centrum en 3 miljoen meer dan de dekking die u heeft laten zien in de presentatie!
En dan is er ook nog gewerkt met een prijspeil 2017 terwijl we over 2 weken in 2020 leven.
Voorzitter, het is “niet de goedkoopste oplossing”, maar veruit de duurste oplossing!

Dit college heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Maar wat een teleurstelling als je kijkt hoe er mee omgegaan wordt in dit dossier. Burgerparticipatie kan succesvol zijn als er geluisterd wordt naar alle betrokkenen, zoals ouders, leraren, bestuur, ondernemers, omwonenden, vrijwilligers en andere betrokkenen maar zeker ook de overige inwoners die de hogere rekening moeten gaan betalen. Burgerparticipatie betekent niet alleen luisteren naar een kleine groep fanatieke mensen, die met heel veel lawaai en zelfs intimidatie hun zin proberen door te drijven. Zonder te kijken en te luisteren naar rationele overwegingen en wat dat gaat betekent voor alle andere inwoners in Son en Breugel. Burgerparticipatie vraagt ook transparantie en daadkracht van het college. En die missen wij nu. Een gemiste kans!

Voorzitter, dit als inleiding en nu onze visie op uw voorstel op hoofdlijnen: Er zijn 4 rationele argumenten tegen deze keus en wellicht 1 argument voor.
1. Dit voorstel kleedt Breugel uit.
2. De financiële gevolgen zijn niet te overzien.
3. Verkeersproblematiek
4. Parkeerproblematiek

1. Dit voorstel kleedt Breugel uit.
Breugel Bruist betreft een investering in het centrum van Breugel. Dat willen we voor de toekomst zo levendig mogelijk houden. Het is nota bene Dorpsvisie die in december 2016 nadrukkelijk in de kaderstellende nota het volgend op heeft laten nemen: "ER MAG GEEN ENKELE FUNCTIE VERTREKKEN UIT HET CENTRUM".
En daar zijn wij het roerend mee eens.
Voorzitter, dit plan heeft niets meer te maken met het centrum van Breugel. Sterker nog: het trekt de levendigheid eruit. Dit voorstel valt dus niet meer in de doelstelling van Breugel Bruist. Noem het dan ook niet meer zo. Noem het maar Breugel Briest.

2. De financiële gevolgen zijn niet te overzien.
Teleurstellend is de bewaking van een zorgvuldig proces door het college. In de commissievergadering zou opiniërend gesproken worden over mogelijke locaties voor de Regenboog en De Krommen Hoek.
Wat blijkt, geen uitgewerkt en onderbouwd financieel voorstel. We kunnen toch pas een keuze maken als er meerdere financiële opties uitgewerkt zijn? Zeker nu wij weten dat er grote financiële uitdagingen zijn de komende jaren.
Of gaan we dat dan weer bij de inwoners neerleggen, terwijl we aan de andere kant miljoenen over de balk smijten.

Wij missen een onderbouwing, waarbij rekening gehouden is met de overige plannen in de gemeente. Een sloot van 1 miljoen, een dorpshuis dat de 10 miljoen gaat overstijgen, een begrotingstekort van 1 miljoen en kosten voor de WMO die de komende jaren met gemiddeld 7% per jaar gaat stijgen als het niet meer is, nog los van de stijgende kosten van de jeugdzorg.
Voorzitter het kan toch niet zo zijn dat wij dit NIET in de overwegingen meenemen. Dit is toch geen gezond financieel bestuur?
Omdat wij als fractie meer inzicht willen hebben in de financiële gevolgen voor ons dorp, hebben wij in de commissievergadering geen voorkeur voor een locatie uitgesproken. Wij vinden een overschrijding van 3 miljoen ten opzichte van de dekking onacceptabel.

Als we zoveel geld in een locatie op de rand van Breugel stoppen, is er dus geen geld meer voor het centrum. Enkele ouders in Son en Breugel zijn happy, maar Breugel Briest

3. Verkeersproblematiek
Natuurlijk gaat het niet alléén over geld. De praktische bezwaren van de omwonenden bij de Krommen Hoek en zeker in de Doormanlaan zijn nu al groot.
De verkeersstromen zullen door kleine straten in de wijk en richting kostbare natuur worden gestuurd. En dat de hele dag door, gezien de openingstijden van de kinderopvang. Al dat verkeer moet dan door de Doormanlaan, van Speijklaan en Beemdstraat.
Een locatie in het centrum, De heer Flapper gaf het al aan, is veel beter toegankelijk via de daarvoor ontworpen infrastructuur.
De Krommen Hoek is en zal geen veilige omgeving worden voor kinderen, ouders en omwonenden.

4. Parkeerproblematiek
Veel verkeer, te weinig parkeerplaatsen en overlast voor de omwonenden. Daar komt nu nog eens een verdubbeling van het aantal leerlingen bij. Twee scholen op die locatie is vragen om moeilijkheden en dat is niet nodig. Er zijn goedkopere en betere alternatieven in het centrum van Breugel en die ook kunnen gaan helpen om het centrum bruisender te maken. Het parkeren is al heel lang een probleem bij de Krommen Hoek. De mensen in de Doormanlaan kunnen vaak hun auto’s niet kwijt of kunnen niet wegrijden omdat er auto’s dubbel geparkeerd staan. Dit probleem wordt vele malen groter.

Voorzitter, onze gemeente moet geen besluit nemen over projecten zonder een solide financieel fundament.
Wij kampen met een miljoen euro begrotingstekort, onvoorspelbare verhogingen in het Sociale Domein en een dorpshuis waarvan de financiële gevolgen ook niet te overzien zijn.
Dat is geen verantwoord financieel bestuur, en daar willen wij onze burgers niet de dupe van laten zijn.
En voorzitter er worden valse verwachtingen gewekt. Directbetrokkenen krijgen de indruk dat alles al in kannen en kruiken is. Dat staat zelfs in Nieuwsbrief 3 van Breugel Bruist: “Als de gemeenteraad op 19 december instemt, is de locatiekeuze definitief”.
Maar het uiteindelijke besluit hangt af van het kostenplaatje en daar gaan we eind 2020 pas over beslissen. En dat besluit zou wel eens zwaar tegen kunnen vallen en mensen teleur kunnen stellen.

Afsluitend voorzitter, misschien goed als de wethouder nu meeschrijft omdat ik wat vragen wil stellen.
Wij constateren dat er een meerderheid is om de mogelijkheid van twee scholen/een grotere school op de Krommen Hoek locatie te onderzoeken.
Wij constateren dat er gekozen moet worden tussen een mooie locatie en een mooiere locatie. Smaken verschillen, maar is dat 3 miljoen extra waard of gaat het om kwalitatief goed onderwijs en een veilige leeromgeving?
Wij constateren dat er heel veel omwonenden zijn die zich zorgen maken over het parkeren en het verkeer in de straten bij de Krommen Hoek.
Wij constateren dat er mensen geïntimideerd worden om te kiezen voor de Krommen Hoek.
Wij constateren dat er inmiddels al veel handtekeningen verzameld zijn van omwonenden die juist tegen twee scholen/een grotere school op de Krommen Hoek zijn.
Wij constateren dat er veel mensen een levendig centrum in Breugel willen.
Wij constateren dat veel inwoners niet bereid zijn om een hogere OZB te betalen om de extra kosten van 3 miljoen te dekken.
Voorzitter 180 handtekeningen van mensen die tegen zijn kun je niet zonder meer opzij zetten.
Burgerparticipatie! Om het populair te zeggen. HOE DAN?
Vraag aan het college:
- Ben u bereid deze zaken mee te nemen in het onderzoek? Zo nee, waarom niet?
- Bent u bereid om naast het financiële plaatje van de Krommen Hoek ook een financieel plaatje te maken voor een school in combinatie met de sporthal in het centrum van Breugel? Zo nee, waarom niet?
- Kan het college aan ALLE inwoners van Son en Breugel garanderen dat de OZB niet verhoogd wordt als er voor deze locatie gekozen wordt? Zo nee, waarom niet?